Aktuellt

Med mål kan man nå så högt man vill

feb 21, 2019

Utan mål. Många ledare/chefer som vi möter vill att deras verksamhet ska växa men upplever att nuvarande produkt/tjänsteproduktion måste bli mer stabil innan ett nästa steg kan tas. Denna situation kan upplevas frustrerande då de inte vet om de ska gasa eller bromsa när kunderna efterfrågar mer än förväntat. Resultatet blir att man ofta försöker ”krama ut” mer än normalt ur befintlig verksamhet i stället för att utveckla den. Detta gör de trots vetskap om att det inte är en långsiktigt hållbar strategi. Det kan medföra att personal slutar eller blir sjukskriven.

Med mål. Vi upplever att verksamheter som har tydliga mål och aktivt strävar mot dessa via ständiga förbättringar, kallat målstyrning, även blir bättre på att hantera situationer där kundens efterfrågan ökar. Denna flexibilitet får de tack vare att de oavsett kundefterfrågans storlek ständigt utvecklar sina arbetsprocesser och rutiner för att bättre nå satta mål. Man kan säga att denna strategi gör att man ständigt kramar ut allt mer ur befintliga arbetsprocesserna i stället för att kram ut mer ur personalen. Många gånger upplever personalen i målstyrda verksamheter att verksamheten känns lugnare och mindre stressig trots att kundernas efterfrågan ökar.

Uppföljning mot mål. Här nedan visas ett exempel på en målstyrd organisations månadsvisa uppföljning av verksamheten mot ställda mål. Beroende på uppföljningens resultat görs ständiga förbättringar av verksamheten för att bättre kunna uppnå ställda mål.

Hör av dig om du vill veta mer. Ett första mötet är alltid gratis, på plats eller via Skype.

Hans Cramnert
hans.cramnert@jaxbird.se
070-585 7088